Tematyczny serwis o Republice Federalnej Niemiec

Władze krajowe w Niemczech

Każdy kraj federalny (land) posiada własny parlament (Landtag lub Abgeordnetenhaus), konstytucję oraz rząd (Landesregierung). Landy wpływają na politykę federacji poprzez udział w Radzie Związkowej (Bundesrat).

Władza ustawodawcza na szczeblu landów

Władzę ustawodawczą na szczeblach krajowych tworzy parlamenty krajów federalnych. Parlamenty krajowe nazywane są Landtagami lub Izbami Reprezentantów (Abgeordnetenhaus - w Bremie, Hamburgu oraz Berlinie). Ich skład wybierany jest na 4 lub 5-letnią kadencje. Funkcje parlamentów krajowych: kontrolowanie rządów krajowych, wybór premiera rządu krajowego, kontrola nad budżetem danego kraju federalnego oraz kompetencje prawodawcze. Przy stanowieniu prawa ważna jest zasada prymatu prawa federalnego nad prawem krajowym. Przykładem jest chociażby kara śmierci przewidziana przez prawodawstwo Hesji, a stojąca w sprzeczności z ustawą zasadniczą (Grundgesetz). Kompetencje ustawodawcze parlamentów krajowych obejmują kwestie które nie leżą w gestii organów centralnych federacji i w praktyce ograniczają się do spraw związanych z kulturą, szkolnictwem oraz zapewnieniem porządku publicznego.

Wł. wykonawcza - rządy krajów federalnych

Władzę wykonawczą na szczeblu krajowym sprawują rządy krajów federalnych (Landesregierung). Na czele rządów krajowych stoją premierzy lub burmistrzowie (w Hamburgu, Bremie, Berlinie). W skład rządów krajowych wchodzą ministrowie, a w niektórych landach również sekretarze stanu. Kadencja rządu zbieżna jest z kadencją danego parlamentu krajowego, czyli wynosi 4 lub 5 lat. Funkcje rządów krajowych: wykonywanie ustaw na poziomie krajowym oraz współdecydowanie o polityce federacji na szczeblu Bundesratu, gdzie każdy rząd krajowy ma swoich przedstawicieli.

Sądownictwo w landach

Władzę sądowniczą na szczeblu krajowym sprawują sądy krajowe, które przeważnie są ostatnimi instancjami w sądownictwie powszechnym i wyspecjalizowanym. Każdy kraj federalny posiada również swój trybunał konstytucyjny (Landesverfassungsgericht).
 

Dowiedz się więcej

Legislatywa landów

Władzę ustawodawczą na szczeblach krajów federalnych tworzą parlamenty tych krajów.

Egzekutywa landów

Na szczeblu krajowym władzę wykonawczą sprawują rządy krajów federalnych.

O serwisie

infoNiemcy to niekomercyjny serwis, prezentujący informacje na temat Republiki Federalnej Niemiec. Znajdziesz tu najważniejsze informacje o historii, polityce oraz gospodarce Niemiec.

Masz jakieś sugestie? Napisz do nas!